Betingelser og vilkår

Dekkproff AS
Org nr: 916 725 558
Telefon: 973 00 907
Postadresse: Hegnavegen 15, 3748
E-post: info@dekkproff.no

Innledning

Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

Salgsbetingelsene er utarbeidet og anbefalt av Forbrukertilsynet. For en bedre forståelse av disse salgsbetingelsene, se Forbrukertilsynets veileder her.

 1. Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

 1. Partene

Selger er Dekkproff AS, e-post: info@dekkproff.no , telefon: 417 26 821, organisasjonsnummer: 916 725 558, og betegnes i det følgende som selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

 1. Pris

Alle priser vises i Norske kroner og er inkludert MVA. I handlekurven ser du totalprisen inkludert alle avgifter.

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

 1. Frakt

En frakt kostnader av 499 NOK vil bli lagt til alle bestillinger

 1. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

 1. Betalingen

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak.

Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

 1. Levering

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen.

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 14 dager etter bestillingen fra kunden. Varen skal leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

 1. Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller hans representant, har fått varene levert i tråd med punkt 6.

 1. Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe:

 • Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.
 • Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt.
 • Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.
 • Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.
 • Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.
 • Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.
 • Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt tilbake.
 1. Forsinkelse og manglende levering – kjøpernes rettigheter og frist for å melde krav

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelseheve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

Oppfyllelse

Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse.

Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving

Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet.

Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende.

Leveres tingen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen.

Erstatning

Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.

 1. Mangel ved varen – kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 14 dager. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

Retting eller omlevering

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Heving

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

 1. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

Oppfyllelse

Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving

Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr

Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer

Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selger belaste kjøper med et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år.

Hvis det er en mangel/feil med varen har du som kunde reklamasjonsrett i 2 år fra du mottok varen. Det forutsetter at du som kunde gir beskjed til oss innen rimelig tid. Vi anbefaler at du tar kontakt med oss, for å videre dokumentere hva som er problemet med varen. Vi krever da nærbilder, samt et oversiktsbilde av varens mangler.

Vær oppmerksom på at dersom varen er brukt unormalt mye eller ikke til egnet bruk, faller reklamasjonsretten på 2 år bort.

 1. Garanti

Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 9 og 10.

 1. Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

 1. Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. info@dekkproff.no , 417 26 821

 

Personvern

1 Innledning

Dette er Dekkproff AS sin personvernerklæring til deg som kunde eller mottaker av vår markedsføring. Vi har oppdatert vår personvernerklæring i forbindelse med innføring av ny personvernlov(GDPR) fra juli 2018. Nedenfor kan du blant annet lese om hvilke opplysninger som samles inn, hva opplysningene brukes til og dine rettigheter knyttet til personopplysninger.

I de tilfeller du handler hos oss, oppretter kundekonto eller registrerer deg som mottaker av nyhetsbrev, så behandler vi personopplysninger om deg. Dette kan for eksempel være navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse eller handlehistorikk. Vi har også samarbeid med databehandlere som vi utveksler dine personopplysninger med. Dette er nærmere beskrevet nedenfor.

2  Kontaktinformasjon til behandlingsansvarlig

Dekkproff AS v/ daglig leder Rafal Beleninik er etter lovverket å anse som behandlingsansvarlig for de personopplysninger vi behandler på vegne av deg.

Dette er vår kontaktinformasjon:

Postadresse: Hegnavegen 15, 3748 Siljan

Telefon: 417 26 821

e-post: info@dekkproff.no

3  Hvilke personopplysninger samler vi inn om deg?

Det er frivillig for deg som kunde om du vil gi oss dine personopplysninger. Vi samler kun inn personopplysninger du gir til oss frivillig i form av samtykke. De personopplysninger vi besitter, er kun fremskaffet der kunden gitt oss opplysningene. Dekkproff AS samler ikke inn personopplysninger om deg fra andre.

Dersom du handler eller registrerer kundekonto hos oss, så registrerer vi blant annet ditt navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse. I tillegg så lagrer vi din ordrehistorikk. Dersom du samtykker til å motta vårt nyhetsbrev, så lagrer vi din e-postadresse.

Ved henvendelse til vår kundeservice, så behandler vi den informasjon vi mottar fra deg.

Vi behandler informasjon via cookies, se pkt. 7.

4 Hvorfor samler vi inn personopplysninger fra deg?

Formålet med innhenting av personopplysninger er å oppfylle avtalen med deg og for å gi deg som kunde et godt tilbud i form av markedsføring.

I forbindelse med handel på våre nettsider, så ber vi om dine personopplysninger for å kunne oppfylle vår avtale med deg, for eksempel levering av produkter du har bestilt, fakturering og betaling.

Vi ønsker også å kunne gi deg som kunde gode og personlig tilpassede tilbud i form av kundeservice og markedsføring. Derfor lagrer vi dine opplysninger, blant annet e-post og adresse, for å kunne sende nyhetsbrev og kataloger med tilbud fra Dekkproff AS. Vi lagrer også personopplysninger for å utarbeide statistikk til vår markedsføring.

Dersom du handler eller oppretter kundekonto hos oss, lagrer vi din handlehistorikk for å kunne håndtere henvendelser til vår kundeservice og for at du selv kan logge inn og ha tilgang til din handlehistorikk. Informasjonen lagres også for at vi i fremtiden kan levere deg en tilpasset markedsføring basert på tidligere kjøp.

I tillegg så er det i noen tilfeller nødvendig at vi oppbevarer dine personopplysninger for å oppfylle krav etter lovverket, for eksempel dokumentasjon av regnskapsføring.

5 Utveksling av personopplysninger til samarbeidspartnere

Dekkproff AS har samarbeidspartnere som vi utveksler dine personopplysninger med. Disse leverandørene er å anse som databehandlere på vegne av Dekkproff AS. Våre samarbeidspartnere har ikke tillatelse til å bruke informasjonen til annet enn utførelse av tjenester for Dekkproff AS.

Dekkproff AS er som beskrevet ovenfor behandlingsansvarlig for opplysningene. Av denne grunn så har vi inngått databehandleravtaler med våre samarbeidspartnere. Dette er for å sørge for at personopplysningene sikres og behandles i tråd med gjeldende regelverk.

I forbindelse med betaling av kjøp fra vår netthandel, så har vi et samarbeid med Klarna AB og Vipps AS. Vi lagrer ikke din betalings- og kredittkortinformasjon selv. Dette håndteres av Klarna AB  og Vipps som databehandler.

I tillegg så har vi andre samarbeidspartnere vedrørende annonsering, kommunikasjonstjenester, support og kundeservice som vi utveksler personopplysninger med. Dette omfatter for eksempel utlevering av navn og adresse i forbindelse med ekstern utsendelse av katalog samt annen markedsføring ovenfor kunder. Vi har også systemer levert av eksterne samarbeidspartnere i forbindelse med kundeservice/callsenter der personopplysninger behandles.

De overnevnte samarbeidspartnere vil variere over tid og er av den grunn ikke uttømmende gjengitt. For nærmere informasjon om hvilke samarbeidspartnere som benyttes, bes det om at du tar kontakt med Dekkproff AS kunderservice.

Dekkproff AS har i de overnevnte tilfeller ansvar for dine personopplysninger og har rutiner for behandlingen av disse.

6 Lagring, behandling og sletting av opplysningene

Dekkproff AS er opptatt av at vi skal verne om de personopplysningene vi oppbevarer på våre kunders vegne. Derfor har vi interne rutiner, fokus på datasikkerhet og avviksrutiner for å hindre at opplysningene kommer på avveie. Dine data behandles i et sentralt system der vi har oversikt over personopplysningene vi behandler. Intern tilgang begrenses ut fra hvilken del av vår organisasjon som har behov for tilgang til dine personopplysninger.

Vi stiller krav til at våre samarbeidspartnere/databehandlere har de nødvendige sikkerhetstiltak som sikrer beskyttelsen av personopplysninger.

Dine personopplysninger lagres så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålet. I de tilfeller formålet er markedsføring og å gi deg som kunde et best mulig tilbud, så lagres opplysningene som utgangspunkt på ubestemt tid. Dersom du ikke lenger ønsker å motta markedsføring fra oss, så slettes opplysningene umiddelbart. Dersom du ikke lenger ønsker å ha brukerkonto, så kan denne slettes. Du kan lese mer om dette under punkt 8.

For informasjon oppgitt til kundeservice, så slettes denne etter at henvendelsen er håndtert/avsluttet og det av andre grunner ikke er nødvendig for noen av partene å oppbevare opplysningene. Dette vil variere ut fra henvendelsens karakter, for eksempel om det dreier seg om en reklamasjon.

7 Informasjonskapsler/cookies

Dekkproff AS benytter cookies(informasjonskapsler) på våre nettsider.

En cookie er en datafil som lagres i nettleseren i din datamaskin eller mobiltelefon. Den kan angi informasjon for å lette en mer brukervennlig tjeneste blant annet ved å registrere data om brukeres preferanser, oppdage feil og/eller samle inn data for statistikk.

Vi plasserer cookies, når du anvender sparkjøp.no ved at disse lagres på din datamaskin eller mobiltelefon.  Disse gir oss informasjon om dine personopplysninger i form av din aktivitet på våre nettsider.

Cookies blir brukt for å forenkle din bruk av nettsiden, for eksempel gjenkjennelse ved innlogging. Dette gjøres for å sikre deg en god brukeropplevelse. Vi benytter også cookies for å analysere din trafikk på vårt nettsted, blant annet for å kunne forbedre våre nettsider. På denne måten kan vi blant annet se hvor mange som besøker sparkjop.no og din navigasjon på våre nettsider. Vi bruker cookies for å effektivisere vår markedsføring. Informasjonen som samles via Cookies benyttes til å gi deg tilpasset markedsføring på andre sider, for eksempel reklamenettverk, Google og Facebook.

Noen cookies lagres inntil du lukker nettleservinduet, og brukes til å forbedre din brukeropplevelse. Andre lagres lengre, og benyttes blant annet ved innlogging.

For å benytte cookies, kreves ditt samtykke. Samtykke anses som gitt dersom du i forhåndsinnstilling i nettleser har akseptert cookies. Du kan når som helst fjerne, endre eller administrere dine cookies. Dette finner du nærmere informasjon om på hjelpesider for din aktuelle nettleser.

Disse Cookiene er i bruk på sparkjop.no:

Google Analytics

Google Ads

Tag Manager

Statistikk

Lokal sorterings innstilling

8 Dine rettigheter

Dekkproff AS følger EU sin personvernforordning som trådte i kraft juli 2018. Etter dette regelverket så har de personer vi besitter personopplysninger om en rekke rettigheter. Det er viktig for oss at våre kunder er kjent med sine rettigheter. Nedenfor følger en oversikt over hvilke rettigheter du har etter personvernloven:

– Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke til å motta markedsføring fra oss.

– Du har som hovedregel rett til å få alle dine data slettet, med mindre noen av lovens unntak får anvendelse. Dersom vilkårene er oppfylt, vil vi uten ugrunnet opphold slette dine personopplysninger.

– Du har rett til innsyn i de personopplysningene vi behandler om deg. Dette betyr at du har rett til å få vite om alle opplysningene vi besitter om din person.

– Du har krav på å få rettet uriktig informasjon om din person. Dersom du har kundekonto, kan du oppdatere dine opplysninger på www.dekkproff.no . I andre tilfeller bes det om at du tar kontakt med Dekkproff AS kundeservice.

– Du har krav på å få utlevert personopplysninger i digitalt format som du har gitt oss og til å be om å få overført data.

Oversikten ovenfor er ikke uttømmende. Du kan finne en nærmere oversikt og beskrivelse av dine rettigheter på Datatilsynet sine nettsider www.datatilsynet.no.

Dersom du ønsker å gjøre gjeldende noen av de overnevnte rettighetene, bes det om at du tar kontakt med Dekkproff AS kunderservice.

Dersom du har spørsmål om dine personopplysninger eller ønsker å klage på vår behandling av dine personopplysninger, kan du kontakte enten Spar Kjøp direkte eller Datatilsynet som tilsynsorgan. Dersom du ønsker å klage på vår behandling av dine personopplysninger, oppfordres du til å sende klagen via Dekkproff AS.

Oppdatert january 2021